Teologiset ja toiminnalliset periaatteet

Kansainvälisen Scripture Union -liikkeen jäsenenä Raamatunlukijain Liitto ry on järjestö, joka sitoutuu Raamatun auktoriteettiin. Liitto tunnustaa Jumalan taivaallisena Isänä ja Luojana, Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja rukoilee Pyhän Hengen johtoa kaikessa toiminnassaan.

Osana kansainvälistä Scripture Union -liikettä liiton tavoitteena on johtaa lapsia, nuoria ja aikuisia Kristuksen luokse ja auttaa heitä lukemaan Raamattua niin, että syntyisi elävää uskoa ja uskossa kasvamista, aitoa Kristuksen seuraamista ja alttiutta vastuulliseen toimintaan seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

1. Perustiedot ja toiminnan tarkoitus

1.1. Järjestön nimi on Raamatunlukijain Liitto ry (RLL ry).

1.2. Raamatunlukijain Liitto on kansainvälisen Scripture Union -liikkeen jäsen ja sillä on oikeus käyttää Scripture Unionin (SU) nimeä ja logoa. Kansainvälisesti nimi on Scripture Union in Finland.

1.3. Raamatunlukijain Liitto on sitoutunut Scripture Unionin periaatteisiin ja tavoitteisiin.

1.4. Raamatunlukijain Liitto välittää Jumalan hyvää sanomaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin yhteistyössä eri seurakuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa. Rohkaisemme kaikenikäisiä kohtaamaan Jumala päivittäin Raamatun ja rukouksen kautta, jotta syntyisi elävää uskoa Jeesukseen ja kristillisessä uskossa kasvamista. Rohkaisemme sitoutumaan paikallisen kristillisen seurakunnan toimintaan sekä palvelemaan yhteiskunnassa kristillisistä lähtökohdista ja arvoista käsin. Raamatunlukijain Liitto hyödyntää tarkoituksensa toteuttamiseksi eri toimintatapoja kuuliaisena Herralle Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle.

2. Näin uskomme

Osana Scripture Union -liikettä Raamatunlukijain Liitto hyväksyy ja tunnustaa kristillisen uskon historialliset totuudet seuraavasti:

2.1. Jumala ja ihmiskunta

2.1.1. Meidän Herramme Jumala on yksi: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumala toteuttaa kaikkivaltiasta suunnitelmaansa luodessaan, tullessaan ihmiseksi, sovittaessaan ihmisten synnit, tuomitessaan ja kutsuessaan valtakuntaansa ihmisiä, jotka liittyvät häneen ja toisiinsa rakkaudessa. Tunnustamme, että vaikka Jumala loi meidät kuvakseen ja kaltaisekseen sekä antoi meille arvon ja teki meidät kykeneviksi olemaan yhteydessä häneen, olemme osa langennutta luomakuntaa; olemme tehneet syntiä ja joutuneet eroon hänen kirkkaudestaan.

2.1.2. Uskomme, että Isä Jumala on näyttänyt pyhän rakkautensa antamalla meille Jeesuksen Kristuksen, ainoan Poikansa, vaikka omien syntiemme ja oman syyllisyytemme takia hänen rangaistuksensa ja tuomionsa olisi kuulunut meille. Jumala on osoittanut armonsa lunastamalla kaikki ihmiset. Ne, jotka laittavat luottamuksen hänen Poikaansa, pelastuvat.

2.1.3. Tunnustamme, että Jeesus Kristus on Herra ja Jumala. Hän on tosi ihminen, joka syntyi neitsyt Mariasta. Hän on synnitön palvelija, täynnä armoa ja totuutta. Hän on ainoa välimies ja pelastaja, joka kuoli puolestamme ristillä. Hän lunasti meidät vapaaksi syyllisyydestä ja synnin rangaistuksesta. Hän on voittanut Saatanan ja kaikki sen voimat. Hän nousi kuolleista kirkkauden ruumiissa, otettiin Isän luokse taivaaseen ja kerran hän palaa kunniassaan takaisin tuomitakseen maailman ja perustaakseen valtakuntansa.

2.1.4. Uskomme Pyhään Henkeen, joka todistaa maailman olevan synnin takia syyllinen ja ansaitsevan tuomion. Pyhä Henki vakuuttaa, että Kristus sovitti synnit kuolemallaan ja julistaa, että syntisten tulisi kääntyä katumuksessa Kristuksen puoleen. Pyhä Henki ohjaa luottamaan Jeesukseen Kristukseen ja asuu kaikissa uskovissa sekä tekee uskovat uudestisyntymisessä osallisiksi ylösnousseesta Kristuksesta. Pyhä Henki valaisee uskoville Raamatun totuutta ja tuottaa heissä hedelmäänsä, antaa heille lahjojaan ja voimaa palvella maailmaa.

2.2. Raamattu

Uskomme, että Raamattu on Jumalan pyhää ja ikuista sanaa. Vanha ja Uusi testamentti ovat Jumalan inspiroimia ja niiden kirjoittajat puhuvat Jumalan sanoja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Siksi Raamatun sanoma on täysin luotettavaa ja kristitylle uskon ja elämän korkein ohje.

2.3. Kirkko ja lähetys

2.3.1. Kirkko on Kristuksen ruumis. Se on olemassa ja kasvaa hänessä sekä maailmanlaajuisena yhteisönä että paikallisina seurakuntina, joihin uskovat kokoontuvat yhteen.

2.3.2. Tunnustamme Jeesuksen lähetyskäskyn, jossa hän käskee viemään hyvää sanomaa kaikille kansoille tekemällä heistä opetuslapsia ja opettamalla heitä tottelemaan häntä. Tunnustamme Jeesuksen antaman käskyn rakastaa lähimmäistämme, mikä johtaa palveluun kirkon ja yhteiskunnan hyväksi, sovinnon etsimiseen Jumalan ja lähimmäisten kanssa ja vapauteen kaikenlaisesta sorrosta. Tehtävämme on levittää epäoikeudenmukaisessa maailmassa Kristuksen oikeudenmukaisuutta siihen saakka, kunnes hän tulee takaisin.

3. Työskentelyperiaatteet

Raamatunlukijain Liiton työskentelyperiaatteet ovat linjassa kansainvälisen Scripture Union liikkeen periaatteiden kanssa. Tahdomme hoitaa Jumalalta saamaamme tehtävää uskollisina Herralle Jeesukselle Kristukselle ja riippuvaisina Pyhästä Hengestä. Tahdomme noudattaa Raamatun periaatteita kaikessa, mitä teemme ja painotamme rukouksen elintärkeää merkitystä. Työmme periaatteet ovat seuraavat:

3.1. Evankeliointi ja opetus

3.1.1. Sitoudumme opettamaan kristillisiä perustotuuksia.

3.1.2. Viemme Jumalan hyvää sanomaa lapsille, nuorille, perheille ja aikuisille.

3.1.3. Kerromme evankeliumia kielellä ja tavoilla, jotka ovat nykyajan ihmisille ymmärrettäviä.

3.1.4. Painotamme, että uskon tulisi aina johtaa myös toimintaan ja kristillisen luonteenlaadun ja palvelualttiuden kasvamiseen.

3.1.5. Rohkaisemme lapsia seuraamaan Jeesusta heidän ikäänsä, kulttuuriinsa ja taustaansa sopivalla tavalla.

3.1.6. Uskomme, että uudestisyntyminen on syvä, yliluonnollinen Pyhän Hengen teko. Kutsumme ihmisiä vastaamaan siihen, mitä Pyhä Henki heidän elämässään tekee.

3.1.7. Sitoudumme työskentelemään tavoilla, jotka heijastavat uskoamme, ja toimimaan tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien tai esimerkiksi koulujen kanssa, jos ne toivottavat meidät tervetulleeksi.

3.2. Raamattutyö

3.2.1. Painotamme koko Raamatun merkitystä, kun rohkaisemme kohtaaman Jumalan Raamatun sanassa.

3.2.2. Rohkaisemme lukemaan Raamattua niin, että se johtaa katumukseen ja kääntymykseen, uskoon, Jumalan tahdon noudattamiseen ja ylistämiseen.

3.2.3. Valmistamme systemaattisia, kullekin ikäryhmälle sopivia raamatunlukuohjelmia ja materiaaleja lapsille, nuorille ja aikuisille.

3.2.4. Kannustamme syvälliseen ja säännölliseen Raamatun lukemiseen, johon yhdistyy rukous. Kannustamme Raamatun lukijaa vastaamaan koko Raamatun sanomaan eikä vain joihinkin irrallisiin jakeisiin.

3.2.5. Tahdomme tulkita Raamatun tekstiä niin, että ihminen omassa kontekstissaan voisi omistaa itselleen Raamatun alkuperäisessä tilanteessa annetun sanoman.

3.3. Seurakunnat / kristilliset järjestöt

3.3.1. Olemme osa maailmanlaajaa Jumalan perhettä ja etsimme väyliä hyvään yhteyteen ja yhteistyöhön eri seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

3.3.2. Rohkaisemme toiminnassamme mukana olevia osallistumaan oman seurakuntansa toimintaan.

3.4. Tasa-arvo ja ykseys

3.4.1. Uskomme, että kaikki ihmiset ovat Jumalan silmissä samanarvoisia ja että kaikki, jotka uskovat Kristukseen, ovat hänessä yhtä. Tämän takia sanoudumme työssämme irti kaikesta syrjinnästä.

3.4.2. Tunnustamme, että kansainvälinen Scripture Union -liike on kansallisten järjestöjen muodostama perhe, jossa resursseja jaetaan vastuullisesti ja luottamuksen pohjalta.

3.4.3. Ilmaisemme kristillistä uskoamme erilaisin ja luovin tavoin, koska tulemme erilaisista taustoista.

3.5. Vapaaehtoiset ja palkatut työntekijät

3.5.1. Työyhteisö muodostuu pienestä määrästä palkattuja työntekijöitä, jotka rekrytoivat, motivoivat, kouluttavat, varustavat ja tukevat suurta vapaaehtoisten joukkoa toimien yhteistyössä näiden kanssa.

3.5.2. Uskomme, että Pyhä Henki jakaa johtajuuden lahjoja kaikille kansoille ketään syrjimättä. Scripture Union -liikkeen kansalliset järjestöt pyrkivät itsenäiseen johtajuuteen, mutta tarvittaessa olemme valmiita antamaan ja ottamaan apua vastaan muiden maiden liikkeiltä.

3.5.3. Eri taustoista tulevat työntekijät ja vapaaehtoiset sitoutuvat kansainvälisen Scripture Union liikkeen päämääriin sekä teologisiin ja toiminnallisiin periaatteisiin.

3.5.4. Scripture Unionin työyhteydessä käsittelemme asioita, joista meillä on erilaisia näkemyksiä, kuten kastetta, henkilahjoja ja kirkkojärjestystä tavalla, joka edistää rauhaa ja sopua.

3.6. Raamatulliset periaatteet

3.6.1. Tahdomme noudattaa raamatullisia periaatteita kaikessa, mitä teemme. Tämä koskee esimerkiksi hallintoamme, mainontaamme ja tapaamme pitää huolta työntekijöistämme.

3.6.2. Tahdomme tuottaa kunniaa Jumalalle suorittaessamme tehtäviämme rukoillen ja tehden parhaamme niiden mahdollisuuksien rajoissa, joita meillä on.

3.6.3. Uskomme, että voimme luottaa Jumalaan ja rukoilla taloudellista tukea, mutta myös kertoa kristityille tarpeistamme totuudellisesti, painostusta välttäen.

4. Lopuksi

Raamatunlukijain Liiton varsinaisina jäseninä olevat järjestöt ja heidän lähettämänsä edustajat sitoutuvat Scripture Union -liikkeen yhteisiin periaatteisiin toimiessaan Raamatunlukijain Liiton työyhteydessä. Yhteisessä työssä kunnioitamme toisiamme kristittyinä veljinä ja sisarina, vaikka omissa järjestöissämme edustaisimmekin osin erilaista teologista linjaa ja käytännön ratkaisuja. Raamatunlukijain Liitto nähdään tärkeänä ja yhdistävänä yhteistyörukkasena ja toimijana Raamatun lukemisen edistämiseksi ja raamattutyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi Suomessa.