RAAMATUNTUTKIJAN KUUTIO

HAVAINNOT RAAMATUNKOHDASTA

Raamatuntutkijan kuution avulla tehdään havaintoja Raamatun tekstistä ja sovelletaan niitä omaan elämään. Kuution symboleihin liittyvät kysymykset ovat samat kuin Scripture Union -liikkeen (Raamatunlukijain Liiton) yleisissä raamatunlukutapasuosituksissa.

Kuutiota käytettäessä kysymysten järjestyksellä ei ole ratkaisevaa merkitystä ja vastausten sisällöt voivat osittain mennä päällekkäinkin.

Ryhmässä kukin voi heittää kuutiota vuorollaan, ja jokaisen heiton jälkeen keskustellaan ko. symbolin mukaisesta aiheesta.

LUE RAAMATTUA RAAMATUNTUTKIJAN KUUTION AVULLA

Raamatun lukeminen
Valitse raamatunkohta ja lue se.

Tekstin tutkiminen
Heitä kuutiota ja käytä symboleja tutkiaksesi kyseistä raamatunkohtaa.

Ihmettele
Löysitkö jotain aivan uutta? Mikä kuution symboli auttoi sinua tässä?

Toimi
Kerro Jumalalle, mitä olet löytänyt, ja kirjoita siitä.

Kerro
Rukoile ja kerro Jumalalle, mitä haluat tästä raamatunkohdasta muistaa.

Mieti
Millaiseen toimintaan tämä raamatunkohta sinua ohjaa? Rukoile sen puolesta.

 

MISSÄ?

– Mikä on raamatunkohdan tapahtumapaikka? Onko se maa, kaupunki, talo, ranta tai jokin muu paikka?
– Onko paikalla jokin merkitys raamatunkohdassa?
– Esiintyykö paikannimi jossain toisessa yhteydessä?
– Tapahtuuko siellä jokin muukin raamatunkerto­mus?
– Löydätkö kartalta, mistä paikka tai paikat löytyvät? Mikä oli maan tai kaupungin nimi Raamatun aikaan?
– Tiedätkö, minkä nimisiä paikat ovat nykyään?
– Oletko käynyt kyseisessä maassa tai paikassa? Jos olet, niin mitä olet kokenut siellä?

Ryhmätehtävä: Tehkää suuri kartta ko. maasta/pai­kasta. Merkitkää siihen paikannimet oikeaan koh­taan siten kuin ne olivat Raamatun aikaan ja kuten ne ovat nykyään.

 

MILLOIN?

– Onko tekstissä mainittu jokin kellon- tai vuorokau­den aika?
– Onko tuolla ajankohdalla jokin merkitys raamatun­kertomuksessa?
– Entä jos tapahtumat sijoittuisivat johonkin toiseen vuorokaudenaikaan? Miten se vaikuttaisi tapahtu­miin?

Ryhmätehtävä: Esittäkää kertomus siten, että se tapahtuu aivan päinvastaisena vuorokaudenaikana. Mitä silloin on otettava huomioon?

 

KUKA?

– Ketkä henkilöt esiintyvät raamatunkohdassa?
– Kuka on raamatunkohdan päähenkilö? Ketkä ovat sivuosassa?
– Kuka näistä henkilöistä itse haluaisit olla?
– Mitä tekisit samalla/eri tavalla kuin raamatunkoh­dan henkilöt?
– Kokeeko joku kertomuksen henkilöistä tunteita kuten iloa, vihaa, suuttumusta, surua, tyytyväisyyttä, pelkoa tai onnellisuutta?
– Tunnetko joskus samoja tunteita kuin joku raama­tunkohdan henkilö?
– Tapahtuuko jonkun raamatunkohdan henkilön elämässä muutos?
– Ovatko eläimet jossain erityisroolissa tässä raama­tunkohdassa?
– Voitko oppia jotain joltain raamatunkohdan henki­löltä – ihmiseltä tai eläimeltä?

Ryhmätehtävä: Yksi asettuu istumaan tuolille muiden eteen ja ottaa jonkun raamatunkohdan henkilön roolin. Muut saavat kysellä häneltä kysy­myksiä ja hän vastaa roolihahmonsa mukaisesti. Mitä haluatte häneltä kysyä? Millaisia vastauksia raamatunkohdan henkilö antaa?

 

MITÄ?

– Mitä raamatunkohdassa tapahtuu? Mitä jää tapah­tumatta?
– Millaisen elokuvan raamatunkohdasta saisi?
– Mitä osaa juonesta ei saisi mielestäsi missään nimessä jättää pois?
– Minkä osan voisi mielestäsi jättää pois niin, että juoni ei muuttuisi?
– Mikä osa juonesta on mielestäsi erityisen hyvä?
– Mikä osa on mielestäsi tyhmä / tylsä?
– Onko juonessa jokin yllättävä kohta?
– Onko raamatunkohdassa ristiriitoja tai sovintoa?
– Mitä tekisit samoin / toisin, jos saisit itse keksiä tämän raamatunkohdan juonen?

Ryhmätehtävä: Kirjoittakaa lyhyt käsikirjoitus raa­matunkohdan tapahtumista ja muuttakaa tärkeim­mät juonen kohdat vastakohdiksi. Mitä tapahtuu? Miten tarina päättyy?

 

KOLMIYHTEINEN JUMALA

– Onko Jumala (Isä, Poika tai Pyhä Henki) esillä tässä raamatunkohdassa?
– Mitä tekemistä Jumalalla, Jeesuksella tai Pyhällä Hengellä on tekstin henkilöiden kanssa?
– Kääntyvätkö tekstin henkilöt Jumalan, Jeesuksen tai Pyhän Hengen puoleen?
– Toimiiko Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki raamatun­kohdassa?
– Ovatko enkelit esillä tekstissä?
– Löydätkö jonkin varoituksen, käskyn, kiellon, keho­tuksen tai lupauksen, jonka Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki antaa?
– Osoittaako Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki tunteita, kuten rakkautta, vihaa, suuttumusta tai iloa?
– Mitä ajattelet Jumalan, Jeesuksen tai Pyhän Hen­gen sanovan tai tekevän tässä raamatunkohdassa?
– Toivoisitko, että Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki sa­noisivat tai tekisivät tässä raamatunkohdassa jotain muuta?
– Muuttaako se, mitä Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki sanoo ja tekee, tämän raamatunkohdan henkilöitä?

Ryhmätehtävä: Laatikaa yhdessä teksti siitä, mitä Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki tekee raamatunkoh­dassa.

 

MITÄ ET YMMÄRRÄ?

– Mitä tekstin kohtaa et ymmärrä?
– Onko siinä sanoja, joita et ymmärrä?
– Herättävätkö jotkin raamatunkohdan ilmaisut kysy­myksiä? Onko siinä kuvia, joita et osaa tulkita?

Ryhmätehtävä: Kysytään vuorotellen kysymyksiä raamatunkohtaan liittyen. Osallistujat (ei ohjaaja), jotka tietävät vastauksen, ilmoittautuvat vastaajiksi. Kysyjä valitsee vastaajan. Auttaako vastaus kysyjää, vai pitääkö hänen valita vielä uusi vastaaja?

 

Copyright: Ohjeet Sveitsin saksankielisen Scripture Union -liikkeen tekemän Raamatuntutkijan kuution käyttämiseen. Ohjeita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman tekijän suostumusta.
© Bibellesebund Schweiz (2019)
Sisältö: Ruedi Kündig, Linda Vogt, Michael Jahnke, Daniel Knöß
Kuvitus: Claudia Kündig
Toimitus: Sara Schmidt
Suomenkielisten ohjeiden käännös, toimittaminen ja taitto: Raamatunlukijain Liitto

Kuutioiden esittely

Kuutioiden tilaukset tällä lomakkeella