Tuhatvuotisesta valtakunnasta

Kysymys: Haluaisin tietää Ilmestyskirjasta tuhatvuotisvaltakaudesta. Ketkä ovat niitä, jotka ovat tuhatvuotiskaudella? Ovatko he niitä, jotka ovat säästyneet vaivan ajasta, ja milloin he pääsevät taivaaseen? Ovatko uskovat maan päällä vaivan aikana?

Vastaus

Tuosta erityisestä tuhatvuotisjaksosta kerrotaan Ilmestyskirjan luvussa 20. Muualla Ilmestyskirjassa siihen on mainintoja mm. kohdissa 2:26–28, 3:21 ja 5:10. Muualla Raamatussa ko. aikaan liittyvinä mainintoina pidetään seuraavia kohtia: Jes. 2:2–3, 11:6–9, 60:1–3, 65:20–25, Dan. 7:9, 22, Matt. 19:28 ja 1. Kor. 6:2.

Onko kyseessä juuri tuhat vuotta kestävä ajanjakso vai onko ajanilmaus vertauskuvallinen, sitä emme varmuudella tiedä (vrt. 2. Piet. 3:8). Kuitenkin kyseessä on erityinen ajanjakso, josta Raamattu kertoo. Kyseessä on ajanjakso antikristuksesta saadun voiton jälkeen ja ennen kaikkien ylösnousemusta, viimeistä tuomiota ja Jumalan luomaa uutta taivasta ja maata. Tuhatvuotinen ajanjakso alkaa, kun Saatana kahlitaan tuhanneksi vuodeksi ja Kristuksessa kuolleet herätetään kuolleista (1. Kor. 15:22–23). Jakeen Ilm. 20:6 mukaan näihin ensimmäisessä ylösnousemuksessa herätettyihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, he ovat siis yhtä kuin kaikki Jeesuksen seuraajat kautta kaikkien aikojen. Kristus hallitsee näkyvällä tavalla maan päällä yhdessä näiden omiensa kanssa. Kyseisellä tuhatvuotisjaksolla maan päällä asuu heidän lisäkseen niitä ihmisiä, jotka ovat säilyneet hengissä antikristuksen valtakaudelta ja siihen liittyneeltä vitsausten ajalta.

Tuhatvuotinen ajanjakso päättyy, kun Saatana päästetään vankilastaan villitsemään kansoja ja kuninkaita. Saatanan ko. viimeinen yritys päättyy taivaasta iskevään tuleen, Saatana heitetään tuliseen järveen (Ilm. 20:1–10). Lopulta tulee kaikkien ylösnousemus viimeiselle tuomiolle, Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Viimeisellä tuomiolla tapahtuu jako taivaaseen ja kadotukseen menevien välillä. Taivaaseen pääsevät kaikki Kristuksen omat eli ne jotka ovat turvanneet Jeesukseen Vapahtajanaan. Ilmestyskirja kuvaa kauniisti taivaaseen päässeiden joukkoa: ”He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä”(Ilm. 7:14).

Vaivan ajaksi kutsutaan yleisimmin lopun aikojen sitä ajanjaksoa, jolloin antikristus ilmestyy ja alkaa hallita. Kautta aikojen kristityillä on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, ovatko uskovat maan päällä vaivan aikana. Erilaisia näkökulmia tulee mm. siihen liittyen, mihin ajankohtaan nk. ylöstempaaminen sijoitetaan. Esitän tässä yhden tulkinta-ajatuksen, joka pohjautuu osaltaan jo edellä esillä olleeseen Ilmestyskirjan 7. lukuun. Siinä kysytään, keitä ovat taivaaseen saapunut valkeavaatteisten joukko, ja mistä he ovat tulleet (Ilm. 7:13). Vastauksena kerrotaan, että he saapuvat suuresta ahdingosta. Uskovia siis olisi maan päällä vaivan aikana. Samaan suuntaan viittaa Jeesus sanoissaan: ” En minä rukoile, että sinä ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta” (Joh. 17:15).

Kaikkeen edellä kerrottuun nähden olennaisinta jokaiselle ihmiselle on ymmärtää se, missä on hänen todellinen turvansa. Ihmiselle on suoranainen elinehto pitää kiinni Jumalan sanasta ja varjella sydämensä yhteys Jumalaan. Silloin Jumalakin on varjeleva hänen sielunsa, myös antikristillisenä aikana sen kaikissa ilmentymissä.

Kirjoittaja